Missió

És co-crear solucions digitals amb tecnologies obertes i dades obertes que contribueixin a promoure l’economia de les cures, amb criteris d’igualtat efectiva de les dones i de coresponsabilitat, als barris de Les Corts, Sarrià i Sant Genis a partir de disponibilitat de dades obertes.

Objectius

  • Compartir coneixements entre persones implicades en la igualtat de les dones, activistes de les tecnologies obertes, activistes dels barris per abordar solucions comunes en favor de la igualtat de les dones.
  • Fer copartícip a la ciutadania en la trobada de solucions digitals per promoure l’economia de les cures de proximitat.
  • Identificar les dades obertes disponibles útils i necessàries per a promoure l’economia de les cures als barris pilot.
  • Utilitzar les potencialitats de la tecnologia per combatre problemes socials, en aquest cas: les necessitats de cures no resoltes, la desigualtat de gènere i la manca de coresponsabilitat en les cures.
  • Aplicar la innovació social aplicant les dades obertes per a resoldre problemes aportant metodologies innovadores (hackaton).
  • Divulgar i formar en la utilitat de les dades obertes entre les dones i persones dels barris no relacionats amb les TIC, fomentant la sobirania tecnologia de totes  les persones.
  • Promoure l’apoderament respecte als drets digitals, en concret la  privacitat i la protecció-propietat de les dades personals entre la ciutadania.

Com ho farem?

Fase I Enxarxament

Trobades informatives amb associacions de dones dels barris pilot (Sarrià, Sant Genís i Les Corts), grups d’activistes de dones per la igualtat i de dones treballadores de les cures, per tal de crear xarxa i convocar-les de cara a la Fase II.

Fase II Decidim

Jornada de dinàmiques participatives on totes les assistents -tant dones que treballen en cures, com usuàries dels servies, activistes per la igualtat, expertes acadèmiques, desenvolupadores i dissenyadores- farem els requeriments de l’app.

Fase III Hackathon

Marató de hackers. Aquest dia posarem tot el coneixement de hackers i desenvolupadores per, a partir de les indicacions de la jornada participativa i amb el monitoratge d’expertes, desenvolupar prototips de l’app. Només una serà escollida pel jurat, que estarà format per diferents perfils.