APP DADES X DONES

Primer. OBJECTE

Dades X Dones és una iniciativa que té per objectiu co-crear una aplicació per mòbils per dinamitzar i promoure l’activitat econòmica de serveis a les famílies i domèstics a la ciutat de Barcelona. Aquest sector engloba professions ben diverses que comparteixen entre elles la dedicació de cuidar a altres persones: cuidadores de gent  gran, serveis a la infància, treballadores de la llar, responsables de petita botiga de barri, perruqueres, etc. Aquestes tasques, realitzades majoritàriament per dones, sovint són invisibilitzades i infravalorades.

Així doncs, Dades x Dones a través de la jornada participativa Decidim l’App DxD  ha recollit les necessitats existents del sector, tant de treballadores, usuàries i promotores econòmiques. A partir dels resultats de la primera hackató amb tres projectes ja finalistes, convoquem a persones desenvolupadores i/o dissenyadores d’aplicacions, hackers, expertes en promoció econòmica i del sector a participar en la Hackató de Dades x Dones, per tal de proposar solucions digitals que satisfacin aquestes necessitats.

Segon. OBJECTIU

L’objectiu d’aquesta 2a hackató és desenvolupar un App operativa a partir d’alguns dels 3 prototips resultants d’aplicació mòbil  de la primera hackató que contribueixi a promoure l’activitat econòmica del sector dels serveis a les famílies i domèstics, i des de la proximitat als barris de Barcelona. Els prototips ( Help Care, Cuida a qui cuida, Treba-llar amb cura es poden consultar en el següent enllaç:  crònica de la I Hackató

Tercer. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

1.Els tres prototips poden tornar a redefinir-se durant la segona hackató:  es poden fusionar, combinar-se o fins i tot dividir-se en subprototips sempre basats en els tres finalistes i mantenint les necessitats de les dones com son: millorar la gestió del temps, fomentar les xarxes i col·laboració entre treballadores, generar més  demanda de serveis, facilitar la localització de necessitats no previstes i visibilitzar les professionals dels serveis a les famílies i domèstics.

2.Tots els participants de la hackató es comprometen a complir l’assistència (tant a la hackató com a la presentació en públic de la APP finalista) i els plaços corresponents d’entregues estipulades per l’organització .

3.Tots els participants que es presentin a la 2a hackató del  dia 16 de març és comprometen a facilitar a l’organització la següent informació:

 • Títol
 • Descripció
 • Equip: membres i rols de l’equip participant
 • Objectiu principal que vol assolir l’aplicació
 • Públic objectiu

4. Els diferents grups definitius tindran 4 dies – fins 20 de març a les 00:00 hores per fer arribar la seva proposta de projecte via online en format PPT al jurat que decidirà en 48h quina APP és la guanyadora. La proposta consisteix en un document que contingui els següents apartats:

 • Títol definitiu
 • Descripció
 • Equip: membres i rols de l’equip participant
 • Pressupost desglossat:  costos de desenvolupament.
 • Planificació del desenvolupament
 • Objectiu principal que vol assolir l’aplicació
 • Públic al que va adreçada l’aplicació
 • Anàlisi funcional de l’aplicació: mòduls i les seves funcionalitats bàsiques
 • Anàlisi tècnic de l’aplicació: arquitectura, entorn per al que es desenvolupa (App for Android, App for IOS, Bot, WebApp, etc.,), framework utilitzat, ús de dades obertes (si és el cas, quines i com es consumeixen), altres tecnologies d’interès.
 • Disseny o prototip: aquí podeu optar en mostrar imatges de com serien algunes de les principals pantalles de l’APP o bé prototipar alguna part. Es valorarà si podeu aportar alguna part prototipada.
 • Pla d’explotació: procediments i recursos necessaris per a la posta en producció de l’aplicació.

5.Els treballs presentats ha d’estar sota llicència Creative Commons BY i les persones participants autoritzen als organitzadors i a l’Ajuntament de Barcelona a fer ús de la imatge i noms dels participants a les xarxes socials o qualsevol altre mitjà de comunicació.

6.Els treballs es poden realitzar tant en català com en castellà.

Quart. CALENDARI

1.A continuació es comuniquen les dades claus de l’esdeveniment:

 • 16 Març: 2a Hackató
 • 20 març: Entrega de projectes via online
 • 22 de març: resolució del jurat
 • 1 d’abril 1 finals de juny: desenvolupament de la APP
 • Juliol: Presentació pública de la APP en funcionament

2. Entregues parcials i final

La proposta guanyadora obtindrà 7.000 € per fer possible el desenvolupament de l’App. Es defineixen 2 entregues parcials i una final que aniran lligades a la justificació de despeses i posterior abonament del 25%, 25%, i 50% de l’ajut econòmic.

Es definirà un grup de persones de control que valoraran el progrés del projecte a les entregues parcials. Es pactarà amb l’equip guanyador els entregables per cada fase en funció de la complexitat i les funcionalitats del prototip. L’entrega final, a més de l’App funcionant, s’haurà d’entregar un video promocional de l’App.

L’equip de valoració de les entregues parcials i finals, emetrà un informe acceptant o no l’entrega, la justificació de despeses i/o la factura o fent esmenes per tal d’acomplir amb el pactat. Un cop acceptada la justificació de la despesa i/o la factura, l’organitzador l’abonarà en 30 dies.

Cinquè. Registre

1. Totes les persones han de formalitzar-se el seu registra 48h abans de l’esdeveniment: el període d’inscripció és del 18 de febrer al 14 de març o fins a complir aforament en el següent formulari.

2..Les persones participants de la 1a volta són són automàticament convocades a la segona hackató i han de realitzar la inscripció, també, en el següent formulari.

3..La convocatòria és oberta a nous i noves participants. Els i les nous i noves participants que desitgin sumar-se al projecte hauran de reunir les següents condicions:

 • Residir a Barcelona i rodalies o tenir 100% disponibilitat per assistir a totes les dates de convocatoria especificades al calendari
 • Tenir habilitats en
  • Programació d’apps.
  • Disseny.
  • Innovació i TIC.
  • I expertesa en serveis a les famílies i domèstic.
 • El preu de la inscripció és gratuit.

4.Si per algun motiu, una persona inscrita no pot assistir finalment a l’esdeveniment ho haurà de comunicar a l’organització al menys 72 hores abans de la sessió.

5.Tots els integrants dels equips hauran de participar de forma presencial,  no s’admetran participacions online.

Sisè. Jurat i criteris d’avaluació

El jurat, configurat per persones de diferents perfils i seleccionat per Barcelona Iniciativa Open Data, basarà la seva decisió final tenint en compte:

-Criteris d’avaluació: Requisits no funcionals

 • Ha de promoure l’activitat econòmica del sector del serveis a les famílies i domèstics als barris de Barcelona.
 • Perspectiva de drets de les persones treballadores. No ha de contribuir o fomentar a la seva explotació i precarització (imprescindible).
 • Adequació a les necessitats de proveïdores i receptores d’aquests serveis.
 • Creativitat i innovació en la incorporació de dades obertes que ajudin a cobrir les necessitats de proveïdores i receptores dels serveis a les famílies i domèstics.
 • Perspectiva de gènere. Fomentar la igualtat de les dones i tenir present la situació i les necessitats de les dones.
 • Impacte i escalabilitat: Aquest punt fa referència a l’abast i la viabilitat del prototip.

-Criteris d’avaluació: Requisits funcionals

La app s’ha d’adequar al màxim a les necessitats expressades en Decidim l’App de DxD, llegiu el document amb les necessitats i previsions de l’app.

Requisits prioritaris de l’app per promoure les activitat econòmica de serveis a les famílies i domèstics.

 • Ajudar a millorar la gestió del temps de la treballadora i la usuària.
 • Visibilitzar i valorar  les professions i les professionals dels serveis a les famílies i domèstics.
 • Fomentar les xarxes de contactes i col·laboració entre treballadores de serveis a les famílies i domèstics.
 • Generar feina. ajudar a que les proveïdores de serveis (treballadores o promotores de petites empreses) puguin tenir més serveis, facturació, etcètera.
 • Contribueixi a la ràpida localització de treballadores (una de les qüestions més critiques són les necessitats no previstes i no quotidianes de cura de criatures o persones grans).
 • Més facilitat l’accés la informació i oportunitats reals de les treballadores.
 • Contribuir a trobar fórmules per gestionar contractes de poques hores de manera legal. Per exemple, assegurant la persona sumant-li hores de diverses feines.
 • L’app ha de ser curosa amb el respecte a la protecció de les dades de les usuàries de l’app.
 • L’app ha de tenir present que la majoria de usuàries no són digitals avançades i/o tenen poca formació per interactuar amb l’App. És clau una usabilitat i funcionalitat amable i intuïtiva per aquestes persones. Hi ha persones sense eines personals o formació per interactuar bé amb l’App.
 • Facilitar la fiabilitat de la informació per a generar confiança entre usuàries.
 • Ha d’estar desenvolupada per iOS i Android.

Setè. PREMI

L’equip guanyador comptarà amb un pressupost de 7.000€ per desenvolupar la APP en un termini de temps de 3 mesos per la seva posterior presentació en públic. y en estat funcionable.  

Vuitè. ACCEPTACIÓ DE CONDICIONS I TERMES LEGALS

El simple registre en aquest esdeveniment suposa l’acceptació d’aquestes bases en la seva totalitat. L’Organització es reserva el dret d’interpretar, modificar les condicions del present esdeveniment en qualsevol moment, i fins i tot d’anul·lar-lo o deixar-lo sense efecte, sempre que concorri causa justificada per a això.

Els participants acceptaran les decisions del jurat.

L’Organització es reserva el dret a introduir canvis en el funcionament de Hackató en qualsevol moment i/o finalitzar-lo de forma anticipada si fos necessari per causa justificada, sense que això pugui derivar-se cap responsabilitat. Si es produís algun canvi haurà de ser comunicat degudament.

POTS DESCARREGAR-TE-LES AQUÍ